แบบฟอร์มคำร้อง

1.  คำร้องแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในที่พักบุคลากร (เอกสารแนบ1และแนบ2) 

2. แบบฟอร์มส่งคืนห้องพัก

3. แบบฟอร์มส่งมอบห้องพัก

4.  แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายห้องพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5. แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตดัดแปลงต่อเติม รื้อถอนที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

6. แบบฟอร์มคำร้องขอสำเนาทะเบียนบ้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

7.แบบฟอร์มส่งคืนครุภัณฑ์ประจำห้องพัก

8.แบบฟอร์มบริจาคครุภัณฑ์

9.แบบฟอร์ขอที่พักสำหรับพนักงานขับรถยนต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.ฟอร์มส่งมอบ ส่งคืนห้องพัก สำหรับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน

 

 

ออกจากระบบ