ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าพักที่พักบุคลากร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

ลำดับ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
1. ผู้เข้าพักยื่นแบบคำร้องแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประสงค์เข้าพัก

-แบบคำร้องแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยที่พักบุคลากร พร้อมทะเบียนประวัติ

2.

ตรวจสอบสิทธิในการเข้าพักเบื้องต้น คิดคะแนนสิทธิเข้าพัก พร้อมจัดลำดับ

ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พักและหอพัก

 

3. เสนอคณะกรรมการบริหารที่พักบุคลากรพิจารณาให้ความเห็น คณะกรรมการบริหารที่พักฯ

มติที่ประชุม

4. เสนอ รองอธิการบดีฯ ลงนามอนุมัติการเข้าพัก ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พักและหอพัก เอกสารอนุมัติการเข้าพัก
5. สำเนาแจ้งผลการพิจารณาแก่บุคลากร             ผู้ยื่นคำร้อง ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พักและหอพัก

เอกสารอนุมัติการเข้าพัก

6. นัดหมายตรวจสภาพห้องพักพร้อมจ่ายกุญแจ โดยผู้เข้าพักต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักก่อนลงลายมือชื่อ ในเอกสารการเข้าพัก ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พักและหอพัก แบบฟอร์มการส่งมอบห้องพักหมายเหตุ

กรณีบุคลากรแจ้งขอย้ายที่พัก โดยปรับเปลี่ยนจากหอพักคนโสดมายังหอพักครอบครัว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติที่พัก

ออกจากระบบ